Jeta Osh Qef
Dergo
Dergo foton/videon tënde
Formatet e lejuara për foto: jpg, jpeg, png, gif, bmp
Formatet e lejuara për video: mp4, flv, mov, avi, wmv
Madhësia maksimale: 20mb.
Termat dhe kushtet e privatësisë
Unë vërtetoj se jam personi qe ka të drejta për këtë imazh/foto, ose të drejten e lejembajtesit për të hedhur këtë imazh/foto në Joq.al dhe pronat e saj.

Njohja e publikimit të Imazhit/Fotos

Une jam I vetedijshem qe imazhi/foto te cilen unë do të hedh mund të publikohet në portalin Joq.al , duke përfshirë, por jo të kufizuar në, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook dhe të tjera rrugë promovuese, siç përcaktohet nga ne duke iu referuar “Kushteve të Përdorimit” të cilat I kam lexuar dhe më të cilat kam rënë dakord.

Paragrafi përfundimtar

Unë jam i vetëdijshem se pjesëmarrja në sistemin e Joq.al të imazhit është me deshirë dhe ju jeni dakord që kjo licencë mund të ndërpritet vetëm në rast marrëveshje të përbashkët mes të gjitha palëve.

Ekskluziviteti

Unë vërtetoj se jam personi që ka të drejtën e autorit, i aftë për të dhënë licencën ekskluzive për Jetaoshqef.al në lidhje me atë çfarë unë kam paraqitur këtu, në këtë mënyre jam dakord për të dhënë licencë ekskluzive për Joq.al sipas zgjedhjes së tyre. Joq.al mund t’a përdorë këtë licencë të të drejtave sipas dëshirës së saj. Duke shtuar më tej se nuk marr përsipër për të nënshkruar marrëveshje në të ardhmen mbi atë çfarë unë përfaqësoj me një palë të tretë, siç kërkohet ekskluzivisht nga kjo marrëveshje dhe si mbajtës i ri i licensës, çdo komunikim në lidhje me ato çfarë përfaqësoj do ja përcjell Joq.al .